Tin Toy spoked wheel 2" with 8 spokes.

$ 12.00


Tin Toy spoked wheel. 2" with 8 spokes.Works for early tin toys such as Lehmann toys.